• حمزه شکیب (سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان): زمانی می‌توانیم موفق عمل کنیم که ضمن حفظ استقلال سازمان، بتوانیم رابطه‌ی مناسب و صحیح با وزارت راه و شهرسازی برقرار کنیم.
  • حمزه شکیب (سرپرست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان):چند محور اصلی خواهیم داشت که زمینه‌ی یک تحولی ایجاد شود به طریقی که در شورای نهم بتوان آن را عملیاتی کرد.
  • نشریه شمس شماره 121 منتشر شد.