• احمد خرم: در جلسه نخست با وزارتخانه اولین مشکلی که مطرح شد مسئله تعارض منافع بود.
  • احمد خرم: من محکم اعتقاد دارم که این سازمان NGO است، و دولت نباید در امور آن‌ها دخالتی داشته باشد.
  • نشریه شمس شماره 120 منتشر شد.