• لازمه انجام کامل و جامع وظایف خود ایجاد تحول بزرگ ساختاری است.
  • احمد خرم: ارتقاء جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان مستلزم مشارکت جمعی است.